مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
256 VPS - 256MB, 10GB Storage, 100GB Data Transfer

512 VPS - 512MB 20GB Storage, 200GB Data Transfer

1GB VPS - 1GB RAM 40GB Storage, 400GB Data Transfer

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.